“ജനാധിപത്യ” സർക്കാരിന് അസ്വീകാര്യമായ വാക്കുകൾ

മൂന്നാറിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുമായ “ജനാധിപത്യ” സർക്കാരിനും കുത്തക മുതലാളിമാർക്കും ഭരണവർഗ പാർട്ടികൾക്കും പൊലീസിനും അസ്വീകാര്യമായ വാക്കുകൾ… പെമ്പിളൈ ഒരുമൈ നേതാവ് ഗോമതിയുടെ പ്രസംഗം അറസ്റ്റിന് മുൻപ്…

Click Here

ടെലഗ്രാംhttps://t.me/asianspeaks
ട്വിറ്റര്‍https://twitter.com/asianspeaksmail